זיווגים הגונים | היכרויות לדתיים | היכרויות דתיים | היכרויות שידוכים | נפגשים דתיים| הכרויות לדתיים תנאי שירות

פרטיות | תנאי שירות


1. הודעה

מפעילי אתר שומרים על הזכות לעדכן ולשנות מפעם לפעם את מדיניותנו בנוגע לשמירה על הפרטיות בהתאם להערות שנקבל מלקוחותינו,
ובכפוף לצורך שלנו לשקף בצורה מדויקת את השיטות שלנו לאיסוף ולמסירת מידע,  שאף הן עשויות להשתנות מפעם לפעם.
אם אינך מסכים למדיניות השמירה על הפרטיות, אנא אל תירשם לשירות.

2. מפעילי האתר יהיו רשאים מדי פעם בפעם לשלוח הודעות בדואר אלקטרוני המכילות מודעות פרסומיות, מסחריות וכד'. מפעילי
האתר אינם אחראים לגבי תוכן הודעות שכאלה או טובין או שירותים שסופקו באמצעותן ע"י צד ג' למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו ,
והמשתמש מסכים כי לא תהיה למפעילי האתר כל חבות או אחריות בקשר לעניין זה.

3. שליטה בסיסמה שלך הינך נושא באחריות לכל הפעולות המתבצעות בשם המשתמש והסיסמה האישית שלך. לפיכך איננו ממליצים
לך למסור את הסיסמה האישית שלך בעזרתה אתה מזדהה באתר,   או כל מידע בקשר עם אופן ההתחברות שלך לאתר לכל לצד
שלישי אחר כלשהו.  אם תבחר לחלוק מידע זה עם צדדים שלישיים כלשהם,  תישא באחריות לכל הפעולות שיתבצעו בשם המשתמש
והסיסמה האישית שלך,ולפיכך עליך לקרוא בעיון את מדיניות שמירת הפרטיות של כל צד שלישי. במקרה שתאבד שליטה על הסיסמה
שלך, תאבד שליטה מהותית על המידע המזוהה האישי שלך, ותהיה כפוף לפעולות מחייבות מבחינה חוקית שיתבצעו בשמך. לפיכך,
אם הסיסמה שלך אינה בטוחה מכל סיבה שהיא, עליך לשנותה לאלתר.


4. הערה מיוחדת ביחס לילדים
קטינים אינם רשאים להירשם לשירות. על ידי רישומך והצטרפותך כמנוי הנך מאשר כי גילך 17 שנים ומעלה.

5. מסירת מידע אודותיך
הנך מסכים/ה
(1) לספק נתונים נכונים, עדכניים,מדויקים ומ לאים על עצמך כפי שטופס ההרשמה דורש.
(2) לעדכן, כשהדבר יידרש, את מאגר המידע לגביך על-מנת לוודא כי המידע שמסר תאכן עדכני ומדויק. היה וימצא כי המידע שנמסר
על-ידך איננו מדויק ו/או מלא ו/או עדכני,   מפעילי אתר שומרת לעצמה את הזכות להשהות או לסיים את חברותך וזכויותיך,   וכן לתבוע
אותך בגין כל נזק ישיר ועקיף שיכול להגרם לחברה או למי ממשתמשיה.
(3) השימוש באתר זה אסור לנשואים! כל אדם שהינו נשוי ועל-אף כן, מפרסם ומציג עצמו באתר באופן שקרי, כרווק/פנוי/גרוש/אלמן,
עובר על הוראות סעיפים 415 ו- 441 לחוק העונשין,   התשל"ז- 1977,  כמו-גם על הוראות סעיף 56 לפקודת הנזיקין,  וצפוי לעונש
מאסר של עד 5 שנים,בנוסף לתביעה אזרחית ולתשלום פיצויים.
6.מפעילי האתר לא יהיו חייבים ו/או אחראים בין במישרין ובין בעקיפין במתן פיצוי אקראי או באופן מיוחד או פיצוי הנובע כתוצאה
משימוש או מאי היכולת להשתמש בשירותי האתר וכן כתוצאה מכניסה ללא רשות או משינוי הודעות או נתונים של המשתמש ,
אפילו אם נמסר למפעילי האתר על האפשרות של אבדן שכזה.

זכויות קנייניות

הינך מתחייב בפנינו, כי המידע המופיע בפרופיל שלך לרבות תמונתך פורסמו על ידך,וכי אתה הוא האחראי הבלעדי על הפרופיל שלך,
לרבות כל הפרטים והמידע הכלולים בו, והבעלים הבלעדי של תמונותיך.  הינך מעביר לנו , עם בעלות ואחריות מלאים, את כל זכויות
היוצרים על הפרופיל שלך ועל תמונותיך המתפרסמות בו בכל עת,בהקשר של השימוש שלך בשירות. הינך מוותר באופן מלא על כל
הזכויות להיות מזוהה כמחבר הפרופיל שלך וכבעלים של תמונותיך, ועל כל זכויות דומות בכל מקום בעולם.
בנוסף, חברים אחרים עשויים לפרסם מידע המוגן על ידי זכויות יוצרים, בין שיהיה מסומן ככזה או שלא יהיה מסומן כמוגן. למעט מידע
שאין לגביו זכויות קניין והינו ברשות הציבור, או שניתן לגביו אישור, לא תהיה רשאי להעתיק, או לפרסם, או להעביר, או להפיץ,או להציג,
או למכור כל מידע קנייני מעין זה.


השימוש שלך בשירות: כחבר, הינך מסכים כי:


א) תהיה רשאי מפעילי אתר להשתמש בשירות בהתאם ועל פי כל דין שיחול על השימוש. לא תהיה רשאי לכלול בפרופיל האישי שלך מס' טלפון,
כתובות, שמות משפחה, כתובות URL,  או כתובות דואר אלקטרוני, למעט במקרים שבהם תתבקש מפורשות למידע זה,  בפרק של
מידע אישי סודי בשירות.  לא תהיה רשאי לעסוק בפרסום או שכנוע,  של חברים אחרים,  לקנות,   או למכור מוצרים או שירותים
כלשהם במסגרת השירות. לא תהיה רשאי להעביר כל מכתבי שרשרת, או דואר זבל לחברים אחרים בשירות. על מנת להגן על חברים
אחרים כנגד התנהגות כאמור לעיל,הציבה אתר מגבלה של 7 הודעות ליום על החברים בשירות.  הינך אחראי באופן אישי לכל קשר
שבינך לבין חבר אחר בשירות. אתר שומרת על זכותה,  אך לא תהיה חייבת,  לתווך בכל מחלוקות בינך לבין חברים אחרים בשירות.

ב) הינך מסכים ומאשר כי אין למפעילי אתר כל אחריות למחיקה, או אי אכסון של כל הודעות או תוכן אחר הנשמר או מועבר באמצעות השירות
שלנו.
הינך מאשר כי מאפיינים, פרמטרים או שירותים אחרים שאנו מספקים עשויים להשתנות בכל עת. הינך מאשר כי אנו שומרים את
הזכות אך לא מתחייבים, להשעות, להפסיק, לבטל או למחוק את חשבונך מהשירות אם הוא אינו פעיל. "אינו פעיל" פירושו שלא
נרשמת לשירות לפרק זמן מסוים, כפי שייקבע על ידנו, ולפי שיקול דעתנו הבלעדי (נכון להיום, חשבון הופך ללא פעיל לאחר שנה).להלן רשימה חלקית ובלתי ממצה של סוג המעשים הנחשבים כבלתי חוקיים או כמעשים אסורים בהתאם

להוראות הסכם זה:

 • לא תהיה רשאי להסיר הודעות מוגנות בזכויות יוצרים, סימן מסחרי או מודעות אחרות השייכות לבעל קניין רוחני הכלולות בשירות.


 • לא תהיה רשאי לעקוב אחר אדם או להטרידו בכל צורה שהיא.


 • לא תהיה רשאי לומר או לרמוז כי הצהרותיך זוכות לגיבוי ותמיכה מאיתנו.


 • לא תהיה רשאי לעשות שימוש בכל רובוט, "עכביש", יישומי סריקה/איתור, או בכל התקן או תהליך ידני או אוטומטי לאחזור, למיון,
       ל"חציבת נתונים" ,להעתיק או לעקוף בכל צורה שהיא את מבנה הניווט או ההצגה של השירות או תכניו.


 • לא תהיה רשאי לפרסם, להפיץ או לשכפל, בדרך כל שהיא, כל חומר המוגן בזכויות יוצרים,סימן מסחרי, או כל מידע ששייך לבעל
       קניין רוחני,מבלי לקבל הסכמה מראש של הבעלים או של בעל הזכויות בקניין הרוחני.


 • לא תהיה רשאי לשבש או להפריע לשירות או לאתר כלשהם, לשרתים או לרשתות הקשורים לשירות או לאתר כלשהוא.
       הכולל וירוסים או קוד תוכנה או תוכניות המיועדות לשבש או קבצים.


 • לא תהיה רשאי לפרסם, לשלוח דואר האלקטרוני או להעביר בדרך כל שהיא חומר כלשהוא הכולל וירוסים או קוד תוכנה,
       קבצים או תוכניות המיועדות לשבש,לבטל או להגביל את הפונקציונאליות של תוכנת או חומרת מחשב או של ציוד טלקומוניקציה.


 • לא תהיה רשאי להתחזות לאדם או לישות כלשהם.


 • לא תהיה רשאי לבצע שימוש מסחרי כלשהוא באמצעות האתר. לא תהיה רשאי לעסוק בפרסום או שכנוע,של חברים אחרים, לקנות, או
       למכור מוצרים או שירותים כלשהם במסגרת השירות.


 • לא תהיה רשאי לשדל משתמשים אחרים בשירות להעביר לידך כספים.

 • לא תהיה רשאי לעודד מידע שקרי או כוזב ,מטעה או מעודד פעילות או התנהגות בלתי חוקית ביודעין, או המעודד התנהגות מאיימת, מגונה,
       פוגענית או אשר יש בה משום הוצאת דיבה ו/או השמצה.
 • 
   

  אתר עוצב על ידי יהודית עיצובים.